Cause you're the apple to my pie You're the straw to my berry You're the smoke to my high And you're the one I wanna marry

Friday, November 5, 2010

嘿,你,我只是想让你知道,我恨你很多!远离我笨!

           Hēi, nǐ, wǒ zhǐshì xiǎng ràng nǐ zhīdào, wǒ hèn nǐ hěnduō! Yuǎn lí wǒ bèn!