Cause you're the apple to my pie You're the straw to my berry You're the smoke to my high And you're the one I wanna marry

Friday, October 22, 2010

you and you :)

Qīnài de, wǒ ài nǐ éryǐ, ài nǐ shì wǒ shēngmìng zhòng de yī jiàn dàshì, duì lǎotiānyé fāshì, zhǐyǒu zài wǒ de xīnlǐ wō ài nǐ nǐ